سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

اسفند 1395

عنوان مقاله : بررسی هیجان نمایی و بیانگری در آثار آنسلم کیفر
نویسندگان : آمنه خلیلی چوپانلو
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی هیجان نمایی و بیانگری در آثار دانیل ریشتر
نویسندگان : آمنه خلیلی چوپانلو
صفحات : 11-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش کتابخانه های عمومی در تامین نیازهای اطلاعاتی قومیت های مختلف مبتنی بر نظریه های مازلو، لاین و پیزلی (جامعه مورد مطالعه: کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی مستقر در شهر ارومیه)
نویسندگان : هادی درستی ، صدیقه محمد اسماعیل
صفحات : 16-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر عضویت درگروه های مردم نهاد بر نگرش سیاسی
نویسندگان : عباس امینی، دکتر ثمینه بهادری جهرمی
صفحات : 27-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و تبیین رابطه بین میزان احساس امنیت مالی و توسعه فرهنگی
نویسندگان : امیرهوشنگ استیری، دکتر جلیل عزیزی
صفحات : 36-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مناسبات مورگان شوستر و مجلس دوم
نویسندگان : بهزاد قبادی مجد
صفحات : 45-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فرصت ها و چالش های فرآیند جهانی شدن در حوزه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان : عباس حماد پور، احمد صداقت ، سید کرامت حسینی
صفحات : 54-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه ی تطبیقی انسان شناسی در روانشناسی و فلسفه
نویسندگان : سروش نجف زاده
صفحات : 76-95
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر استفاده از وسایل و روش های پیشگیری از باروری و کاهش باروری - (مطالعه موردی زنان همسردار 49-15ساله شهر دهلران)
نویسندگان : غلامرضا قاسم نژاد (نویسنده مسئول)، فروغ صالح دیرین
صفحات : 96-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
نویسندگان : دکتر نادر بهلولی ، ابراهیم جعفرنژاد
صفحات : 113-131
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مضمون خوددرگیری در ادبیات هندی: نگرش به رمان راهنما اثر آر.ک.نارایان
نویسندگان : محمدهادي جهاندیده
صفحات : 132-142
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : زینب (س)الگوی زنان ایران در بیداری اسلامی « (براساس دیدگاه امام خمینی)» ره
نویسندگان : مريم تقي نيا، فهيمه ابدالي
صفحات : 143-158
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام